SPOELSTRA

ADMINISTRATIE & ADVIESBURO

ONDERNEMERSPLAN

Het opstellen van een financieel ondernemersplan

BOEKHOUDING

Het uitvoeren van uw administratie en jaarverslagen

BELASTINGEN

Het verzorgen van uw periodieke belastingaangiftes

LOONADMINISTRATIE

Het beheer van uw werknemers en salarisadministratie

Onze persoonlijke benadering zorgt voor dienstverlening op maat en ons dienstenpakket is gebaseerd op de scherpste tarieven!

Wij maken altijd vooraf duidelijke financiële afspraken, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

ONDERNEMERSPLAN

Voor iedere startende ondernemer is het noodzakelijk om een commercieel en financieel ondernemersplan te maken. U weet waarschijnlijk wel wat u wilt gaan doen, maar nog niet hoe en wat de kosten en de opbrengsten zullen zijn.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een financiële meerjarenbegroting en een liquiditeitsbegroting. Daarin staat berekend of u de komende jaren aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Ook is het van belang dat u een investeringsbegroting maakt om te komen tot een verantwoorde financiering.

Bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor de startende ondernemer, maar ook voor de doorstarter; voor elke ondernemer is het belangrijk om ieder jaar een sluitende en passende begroting te maken.

BOEKHOUDING

Met het bijhouden van uw administratie behoudt u inzicht in uw bedrijf, uw crediteuren en debiteuren. Tevens is dit van belang voor de belastingdienst. Deze dienst verplicht u namelijk om inzage te verstrekken in het resultaat van uw bedrijfsvoering en uw balanspositie. Denk hierbij aan BTW, inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogens-belasting en dividendbelasting. Ook bij financieringen via banken verplicht de bank u periodiek verslag te doen van uw resultaat en balanspositie

Om een optimaal overzicht te realiseren dient u minimaal de volgende gegevens te onderhouden:

 • Inkoopboek (te betalen facturen)
 • Verkoopboek (facturen aan afnemers)
 • Bankboek (dagafschriften met betaalde inkoopfacturen en verkoopfacturen)
 • Ordner kasstukken (verzameling van uitgavenbonnen en ontvangstbonnen)
 • Geschreven kasboek (waarin u bovengenoemde kasstukken verwerkt en waarin u per week of maand een saldo bepaalt)

Bovenstaande gegevens kunnen wij voor u maandelijks of per kwartaal verwerken in onze boekhoudpakketten om te komen tot de juiste aangiften voor de belastingdienst en om u inzicht te geven in uw bedrijfsvoering, zodat u deze eventueel op tijd kunt bijsturen.

Jaarlijks rapporteert u door middel van een jaarverslag aan de belastingdienst, bank, financiers, Kamer van Koophandel (in geval van BV’s) en natuurlijk aan uzelf.

In de rapportage dienen de navolgende onderwerpen aan de orde te komen:

 • algemene informatie betreffende de onderneming
 • financiering
 • liquiditeitscijfers
 • herkomst en besteding van de financiële verslaglegging
 • resultaatvergelijking
 • grondslagen voor de financiële verslaglegging
 • balans
 • winst- en verliesrekening
 • toelichting op winst- en verliesrekening
 • activalijst
 • specificatie overige bedrijfskosten
 • berekening BTW-aangifte (jaar doorrekening)
 • berekening belastbaar inkomen (voor IB of VPB)

BELASTINGEN

U dient maandelijks, per kwartaal, maar in ieder geval per jaar een aantal aangiften te doen wat betreft diverse belastingen als BTW, loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschaps-belasting, dividendbelasting en vermogensbelasting.

Al deze diverse belastingen kunnen wij volledig voor u beheren en verzorgen. 

LOONADMINISTRATIE

Als u binnen uw onderneming te maken krijgt met personeel dient u een deugdelijke loonadministratie bij te houden en te voldoen aan diverse voorwaarden:

 • een arbeidscontract maken voor uw personeel (let op CAO)
 • verzekeren voor ziekte van het personeel; u moet namelijk minimaal een jaar doorbetalen bij ziekte
 • aanmelden bij een Arbodienst
 • een risico-inventarisatie opstellen en laten toetsen
 • aanmelden bij een bedrijfsvereniging (UVI)
 • uw personeel aanmelden bij deze bedrijfsvereniging en eventueel bij een ziekenfonds
 • bij sommige CAO’s is melding bij een pensioenfonds verplicht
 • bijhouden loon/salarisadministratie per maand
 • afdracht loonbelasting
 • inleveren jaarwerk bedrijfsvereniging
 • inleveren jaarwerk belastingdienst

Bovenstaande kunnen wij probleemloos voor u verzorgen met behulp van een professioneel salarispakket, tegen concurrerende prijzen.

OPENINGSTIJDEN

U kunt ons kantoor enkel na telefonische afspraak bezoeken. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag ’s ochtends tussen 10.00 en 12.00 uur en ’s middags tussen 15.00 en 16.00 uur. Op vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

ADRES

SPOELSTRA ADMINISTRATIE & ADVIESBURO

Gulickstraat 7
5931 LA Tegelen
+31 (0)77 - 373 4222
info@edspoelstra.nl